Vakantie- & verlofaanvraag

Bij verlof buiten de schoolvakanties moet onderscheid gemaakt worden tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Algemeen

Verlofaanvragen dienen altijd schriftelijk te worden ingediend via het vakantie- & verlofformulier. Via onderstaande link kunt u het vakantie- & verlofformulier downloaden. Indien u vragen heeft naar aanleiding het formulier, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Formulier Verlofaanvraag
Voor het lezen van het formulier heeft u het programma Acrobat Reader nodig.
Dit kunt u hier gratis downloaden.

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Vakantieverlof indien:
- Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
- Een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof mag:
- Eénmaal per schooljaar worden verleend;
- Niet langer duren dan tien schooldagen;
- Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden;
tien schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

  1. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
  2. Voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
  3. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed‑ of aanverwanten t/m de vierde graad voor een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
  4. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed‑ of aanverwanten t/m vierde graad, duur in overleg met de directeur van de school;
  5. Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school;
  6. Bij overlijden van bloed‑ of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed‑ of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed‑ of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste een dag;
  7. Bij 25‑, 40‑ en 50‑jarige ambtsjubileum en het 12½‑, 25‑, 40‑, 50‑ en 60‑jarige huwelijksjubileum van bloed‑ of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag;
  8. Voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
Verlof wegens gewichtige omstandigheden:
meer dan tien schooldagen per schooljaar Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd.

Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien:
de ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

Waarschuwing

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces‑verbaal worden opgemaakt.

Meer informatie

Voor vragen en informatie omtrent deze regeling kunt u contact opnemen met de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van de gemeente Deventer.

Geplaatst op: Oproep nieuwe websitebeheerder

De afgelopen jaren is onze website zeer trouw bijgehouden door Christian Bollen, vader van Kayley en...

Lees meer »

Geplaatst op: Update Protocol BO en S(B)O (2121.11.29)

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met de Secto...

Lees meer »

Geplaatst op: Protocol BO i.v.m. corona (2021.09)

Het coronavirus heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, leraren, leerlingen en ...

Lees meer »

Geplaatst op: Protocol BO i.v.m. corona (2021.08.18)

Algemeen protocol bij openstelling scholenVersie 18 augustus 2021Dit protocol is opgesteld door PO-R...

Lees meer »

Geplaatst op: Ouderinfo Maart - Extra

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team een extra Ouderinfo van Maart. U kunt de Oud...

Lees meer »

Prikbord

  
Maart 
16Studiedag (vrij)
28Verkeerexamen (7 & 8)
 
April 
14Paas/Lente activiteit
15Goede vrijdag, leerlingen vrij
182de Paasdag, leerlingen vrij
20 tm 21Eindtoets groep 8
22Koningsspelen
25 tm 6Meivakantie

Mei 
26 tm 27Hemelvaart (vrij)
28Verkeerexamen (7 & 8)

Juni 
62e Pinksterdag (vrij)
7Studiedag (vrij)
Bekijk de volledige kalender hier »
zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen.

plezier...
elke dag met veel plezier naar school gaan.

durven ...
durven vragen en zelf doen.