Vakantie- & verlofaanvraag

Bij verlof buiten de schoolvakanties moet onderscheid gemaakt worden tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Algemeen

Verlofaanvragen dienen altijd schriftelijk te worden ingediend via het vakantie- & verlofformulier. Via onderstaande link kunt u het vakantie- & verlofformulier downloaden. Indien u vragen heeft naar aanleiding het formulier, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Formulier Verlofaanvraag
Voor het lezen van het formulier heeft u het programma Acrobat Reader nodig.
Dit kunt u hier gratis downloaden.

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Vakantieverlof indien:
- Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
- Een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof mag:
- Eénmaal per schooljaar worden verleend;
- Niet langer duren dan tien schooldagen;
- Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden;
tien schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

  1. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
  2. Voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
  3. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed‑ of aanverwanten t/m de vierde graad voor een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
  4. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed‑ of aanverwanten t/m vierde graad, duur in overleg met de directeur van de school;
  5. Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school;
  6. Bij overlijden van bloed‑ of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed‑ of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed‑ of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste een dag;
  7. Bij 25‑, 40‑ en 50‑jarige ambtsjubileum en het 12½‑, 25‑, 40‑, 50‑ en 60‑jarige huwelijksjubileum van bloed‑ of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag;
  8. Voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
Verlof wegens gewichtige omstandigheden:
meer dan tien schooldagen per schooljaar Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd.

Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien:
de ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

Waarschuwing

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces‑verbaal worden opgemaakt.

Meer informatie

Voor vragen en informatie omtrent deze regeling kunt u contact opnemen met de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van de gemeente Deventer.

Geplaatst op: Opbrengst sponsorloop

T R O T S ! Vandaag was het dan eindelijk zo ver: de onthulling van het totaalbedrag van de Alpe d&r...

Lees meer »

Geplaatst op: Streetwise Verkeerseducatie

ANWB Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisscho...

Lees meer »

Geplaatst op: Sponsorloop

Vrijdag 5 april doen de kinderen en enkele medewerkers van Het Roessink samen met Sam&Sjakie en ...

Lees meer »

Geplaatst op: Ouderinfo Maart

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de ouderinfo van Maart. U kunt de Ouderinfo(...

Lees meer »

Prikbord


Oktober 
2Start kinderboekenweek
17Finale voorleeswedstrijd
18Studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
21 t/m 25Herfstvakantie


November 
15Versiermiddag Sint


December 
5Sinterklaasfeest
12:00 u Alle leerlingen vrij & opruimen spullen Sint
6Versiermiddag Kerst
1812:00 u Alle leerlingen vrij
17:00 u Kerstviering
20Opruimen spullen Kerst
23 tm 03Kerstvakantie


Januari 
21Studiedag, alle leerlingen vrij
Bekijk de volledige kalender hier »
zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen.

plezier...
elke dag met veel plezier naar school gaan.

durven ...
durven vragen en zelf doen.